http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/162/7481cb0201d7f3dfdfe0ff5c13b74fc9.jpg
일정 및 비용

★ ★ 장비대여료(1일 기준)

          ▶ 풀세트 : $30  →  BCD, REG, SUIT, FINS, BOOTS, MASK

          ▶ 부분대여 : $25  →  BCD, REG

          ▶ BCD : $10

          ▶ REG : $15

          ▶ SUIT : $10

          ▶ FINS : $5

             ▶ BOOTS : $5

          ▶ MASK : $5

          ▶ COMPUTER : $15

             ▶  FLASH LIGHT : $10

 

★ ★ 옵션 다이브 사이트에 대한 추가비용

           ▶ 칸루마카, 릴로안 지역 : 추가비용 無

           ▶ 수밀론섬, 타나완 고래상어 : $150

           ▶ 바토, 삼보안, 탐피, 산호세 : $100

             ▶ 카시리스리프 : $250

          ▶ 스퀴홀, 다윈 지역 : $300

             ▶ 아포섬 : $350

             ▶ 모알보알 : $400 ~ 500

          ▶ 보홀 : $600 ~ $800(사전 문의 필수)  

 

   

 

 

 

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/162/d39aa61b4e353a42821df6369bbed1d8.jpg