http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/163/e5cda39b3a4cc17775b551a032581cc8.jpg
July 2018
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >  
Date
Schedule
Note
07 / 13  01:40  세부퍼시픽항공, 대한항공, 아시아항공  =  픽업(밴 2)   07 / 16  오전 출발  

07 / 13  01:40  세부퍼시픽항공, 대한항공, 아시아항공  =  픽업(밴 2)   07 / 16  오전 출발  

07 / 15  07:00  리조트 도착   07 / 17  퇴실   *** 카톡 예약

07 / 13  01:40  세부퍼시픽항공, 대한항공, 아시아항공  =  픽업(밴 2)   07 / 16  오전 출발  

07 / 15  07:00  리조트 도착   07 / 17  퇴실   *** 카톡 예약

07 / 13  01:40  세부퍼시픽항공, 대한항공, 아시아항공  =  픽업(밴 2)   07 / 16  오전 출발  

07 / 15  07:00  리조트 도착   07 / 17  퇴실   *** 카톡 예약

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 27  00:30  에어부산  =  픽업   08 / 01  저녁 출발

07 / 26  23:30  세부 도착  대한항공(6명)  =  픽업 07 / 27  00:05  세부 도착  진에어(3명)  =  픽업 07 / 28  00:05  세부 도착  진에어(1명)  =  픽업   07 / 30  저녁 출발

07 / 22  00:05  세부 도착  진에어  =  픽업(이노바) 07 / 22  05:20  두마게티공항 도착   07 / 27  두마게티 고호텔  

07 / 27  00:30  에어부산  =  픽업   08 / 01  저녁 출발

07 / 26  23:30  세부 도착  대한항공(6명)  =  픽업 07 / 27  00:05  세부 도착  진에어(3명)  =  픽업 07 / 28  00:05  세부 도착  진에어(1명)  =  픽업   07 / 30  저녁 출발

07 / 27  00:30  에어부산  =  픽업   08 / 01  저녁 출발

07 / 26  23:30  세부 도착  대한항공(6명)  =  픽업 07 / 27  00:05  세부 도착  진에어(3명)  =  픽업 07 / 28  00:05  세부 도착  진에어(1명)  =  픽업   07 / 30  저녁 출발

07 / 30  20:00  리조트 도착   08 / 01  저녁 출발

07 / 27  00:30  에어부산  =  픽업   08 / 01  저녁 출발

07 / 26  23:30  세부 도착  대한항공(6명)  =  픽업 07 / 27  00:05  세부 도착  진에어(3명)  =  픽업 07 / 28  00:05  세부 도착  진에어(1명)  =  픽업   07 / 30  저녁 출발

07 / 30  20:00  리조트 도착   08 / 01  저녁 출발

07 / 27  00:30  에어부산  =  픽업   08 / 01  저녁 출발

http://www.bluestars.co.kr/xe/files/attach/images/163/867b18c96f9c35374d7b14e01021fbed.JPG